Проект сделан совместно с архитектором - Александр Хлюпин.

г. Киев

   v2 1 3    v2 1 4    v2 1 5    v2 1 6 1    v2 1 6    v2 1 9    v2 1 11    v2 1 12    v2   13